Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Jesteśmy wpisani do rejestru podmiotów
uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Usługi

Ofertę naszych usług kierujemy głównie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ale także do stowarzyszeń, fundacji i osób fizycznych.

Aktualnie wśród naszych klientów są firmy prowadzone jednoosobowo, spółki cywilne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne o zróżnicowanym przedmiocie działalności i zasięgu jej prowadzenia.

Ryczałt ewidencjonowany

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzene wykazu środków trwałych
 • obliczanie podatku zryczałtowanego
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • sporządzanie zeznania rocznego

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie zeznania rocznego

Księgi handlowe

 • opracowanie polityki rachunkowości w tym Zakładowy Plan Kont
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie zeznania rocznego

Rozliczenie podatku VAT

 • prowadzenie ewidencji dla celów VAT
 • obliczanie podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji
 • sporządzanie informacji podsumowującej

Obsługa wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS i US

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło
 • zgłaszanie do ZUS osób objętych ubezpieczeniem
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS, imiennych raportów dla pracowników
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji i informacji do US

Obsługa dokumentacji kadrowej pracowników

 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowanie dokumentów do zawarcia i rozwiązania umowy o pracę
 • prowadzenie ewidencji urlopów, nieobecności

Dofinansowanie UE

Dotacje na innowacje. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

-->